از کهن الگوهای یونگ تا تبلیغات و برندسازی

از کهن الگوهای یونگ تا تبلیغات و برندسازی

کهن الگو یا سرنمون چیست؟ چرا در برندسازی و تبلیغات سراغ کهن الگوها می رویم؟ نگاهی به کهن الگوهای 12 گانه مارگارت مارک و کارول پیرسون

ادامه مطلب
مدل ارزیابی برند BAV Model

مدل ارزیابی برند BAV Model

این مدل محصول وسیع ترین پروژه تحقیقات برند در دنیاست که توسط شرکت یانگ و روبیکم انجام شده است . در این مدل چهار بعد اصلی برای برندها شناسایی شده است : تمایز، ارتباط، احترام و دانش

ادامه مطلب